tel. 519 360 532   /   biuro@signuz.pl

Klauzula informacyjna ODO

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie Biuro Rachunkowo-Finansowe SIGNUZ ZBIGNIEW SOCZEK, 38-321 Moszczenica 863, NIP: 6851387686 dalej zwana jako: „SIGNUZ”. SIGNUZ będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – (składanie zamówień na wykonanie usługi rachunkowej w naszej firmie)

 3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez SIGNUZ obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów SIGNUZ – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. SIGNUZ będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

a) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że SIGNUZ nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

b) w celu wykonania zamówienia produktów naszej firmy.

c) w celu realizacji zawartej umowy z SIGNUZ oraz innych umów, w których są Państwo stroną.

d) w celu marketingu produktów i usług SIGNUZ własnych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

 Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f

  Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż SIGNUZ podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz SIGNUZ np. audytorom, firmom świadczącym usługi IT, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących SIGNUZ i w stosunku do niego.

 Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez SIGNUZ opierać się będzie na zasadzie dobrowolności lecz podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez SIGNUZ.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów SIGNUZ oraz przenoszenia danych osobowych.

 Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

 W przypadku udostępnienia przez Państwa dla SIGNUZ danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych, członków rodzin lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

 1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla SIGNUZ,

 2) o tym, że SIGNUZ jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

 3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego SIGNUZ pozyskała ich dane.

SIGNUZ ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Google.

SIGNUZ dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Zespół Signuz